Man har ikke nogen videnskabelig forklaring på, hvorfor zoneterapien virker. De fleste klienter bekymrer sig nu ikke så meget om dette. Behandlingsformen er velkendt, man ved, at den virker, og det er for de fleste tilstrækkeligt.

De 8 hypotetiske forklaringsmodeller.

Zoneterapien har nu siden 70’erne været på dansk jord, og har igennem den lange periode fået en opblomstring på en sådan måde at faktisk alle i dag har hørt om zoneterapien.

Zoneterapi er ikke mystisk mere, og danskernes mening tyder da også på at det ikke ligger inde for det okkulte længere, som det gjorde i starten.

Vi vil forklare om de "hypotetiske" muligheder for hvorfor zoneterapien virker når du trykker på et reflekspunkt under foden.

Lad os først give et hverdags eksempel...

Forestil dig at en el kontakt svarer til reflekspunktet under foden. Du ved jo at når du trykker på kontakten så kommer der lys i lampen, altså der sker noget. Men hvad er forbindelsesleddet fra stikkontakten og lampen? Det ved du jo godt… der er selvfølgelig den elektriske ledning.

Du har sikkert helt fra barns ben lært dette, og det er selvfølgelig logisk for dig at det hænger sammen sådan, og at du ikke behøver at tænke over dette mere, fordi det er blevet en selvfølge for dig.

1. hypotese " Via nervesystemet "

Når du stimulerer på fodens refleksområde, sker der en stimuli af nerveendebaner og via trykket fra din finger sker der også en irritation, der via nervesystemets endeplader sender strømimpulser langs nervebanerne op igennem rygsøjlen til CNS (central nerve systemet), hvorfra der frigives morfinlignende stoffer såsom endofiner og enkefaliner.

De frigives til blodbanen der får nerverne til at udvide blodkarrene, så der sker en øget blodgennemstrømning til det korresponderende organ. Når blodgennemstrømningen øges sker der en øget aktivitet i udrensning af affaldsstoffer, samt en øget tilførsel af iltet blod til området, sådan at nye næringsstoffer kommer til og derved har vi startet en regenerativ helingsproces.

Bl.a. arbejder akupunkturen ud fra disse naturlove, hvor man ved nåleindstik stimulerer nervebanerne til smertedæmpende terapi eller større kirurgiske operationer.

Man har selv igennem TV set en operation hvor en patient er i fuld bevidsthed, og hvor der er skåret et stort hul så en del af hjernen er blotlagt, og hvor man på normal vis taler med klienten.

Det er et utroligt flot syn. Bedøvelsen var kun akupunktur. Altså en stimulus af følenerverne. Denne hypotese er nok den mest nemme forståelige af alle, da nerver er noget vi kan måle, veje og mærke.

2. hypotese ”Via blodbanen"

Da blodet er følsomt over for tryk samt ydre og indre påvirkninger, så består muligheden for at der findes signalstoffer, der giver alarm hvis et område stødes eller lignende, eller også stimuleres.

Det skal forstås på den måde at når du trykker på refleksområdet på foden og via stimulering fra din finger, så rører du jo også blodkar i refleksområdet, og har området manglende blodgennemstrømning i forvejen og du løsner vævet, så kan blodet signalere at her sker der en forandring. Denne hypotesemodel er nok ikke den mest sandsynlige men vær åben over for at vi endnu ikke har opdaget alt.

3. hypotese "den holografiske torsomodel"

Der findes et holografisk billede af menneskets krop under foden, ligesom en torsomodel "se illustration andet sted i dit kompendium". Fodens overside svarer til klientens bløde kropsforside og når du for det meste behandler under foden, så svarer det til at du arbejder ind fra kroppens bagside.

Ofte når man behandler på et spejlbillede af kroppens formodede placering af organreflekserne under foden, så undrer det os tit, at hvis klienten har en smerte i højre arm, ja så ved at scanne området på foden hvor du mener armområdet svarer til kroppens bygning, at smerten forsvinder, det er jo fantastisk uden at man kan give en logisk forklaring på fænomenet.

Det er da rart at alt til dags dato langt fra er opdaget endnu.

4. hypotese "De 10 vertikale og 3 horisontale zoner."

Da vi nu engang er født med 10 finger og tæer, så skulle man jo tro at der også er 10 indgange eller udgange fra kroppen. Den amerikanske øre-, næse-, og halsspecialist Dr. William Fitzgerald fandt jo punkter i øre-, næse- og halsområdet, og via instrumenter "kom han sommetider til at røre refleksområder", hvor klienten fortalte ham at smerter andet sted i kroppen forsvandt. Da det skete ofte, fandt han til sidst dette 10 vertikale system. Hvis klienten havde smerter i øret, altså i zoneinddeling nr. 5, ja så fandt han ud af at der var et problem nede i kroppen i tilsvarende side og banelængde. F.eks. øreproblemer svarer til lilletåens- og lillefingerområdet.

Det er nok det nærmeste vi kan komme med denne forklaringsmodel. Det virker, men vi kan ikke helt forklare hvorfor...

5. hypotese "Via meridianernes livsenergi".

Set med Østens øjnes indfaldsvinkel så besidder hver en celle i kroppen livsenergi som ikke kan måles eller vejes med Vestens apparatur. Forlader livsenergien cellen eller organet, så opstår der degeneration eller død. De gamle naturlæger fra Østen vidste at kroppen har skjulte energikanaler, og systemer der beliver hele den menneskelige krop, sådan at Qien (vitalenergien) faktisk flyder som usynlige energikanaler på hudens overflade, og på kryds og tværs inde i kroppen.

Kineserne kalder meridianernes energisystemer for ”Det usynlige nervesystem”. Der kan jo opstå smerter i disse kanaler, ”energilidelse”, og smerten kan flytte rundt i kroppen dog uden at der altid er en anatomisk og fysiologisk forbindelse til disse ”flyvske smerter”.

Disse usynlige energikanaler er igen forbundet med vores organer såsom mave, milt, nyre lever, lunger, hjerte osv.

Når du trykker på fodens reflekspunkter, aktiverer du ved stimuli organet som igen står i forbindelse med meridianbanen.

Meridianbanerne løber parvis på kroppen og der løber 3 store yang meridianer fra kroppen og ned i tæerne, og derfra 3 yin meridianer fra tæerne til kroppen igen. Så bare ved at du rører tæerne ved opvarmning eller ved selve behandlingen arbejder du på 6 organer oppe i kroppen, og derved aktiverer du energiflowet i meridianerne, og derved er der også skabt en forbindelse til det enkelte organ oppe i kroppen.

I storetåen starter 2 yin meridianer, milt/pancreas medianen starter på mediale side af neglefalsen og lever meridianen starter på laterale neglefals side. På 2. tås laterale neglefalsvinkel slutter mave meridianen. På 3. tå er der endnu ikke opdaget en meridian. På 4. tå slutter galdeblære meridianens forløb på den laterale sides neglefalsvinkel. På den 5. tå slutter blære meridianens energiforløb på laterale neglefalsvinkel, og nyremeridianens start har en lille udløber fra lilletåens mediale neglefalsvinkel.

Et eksempel...   

Ved hjerteanfald, "Angina pectoris", sker der en tillukning af hjertets kranspulsåre og derved underforsynes hjertets egen blodforsyning til pumpemusklen, hvor den udløsende faktor f.eks. kan være en blodprop. Musklen kollapser og klienten føler en knugende, sammensnørende stærk smerte i brystet og den stråler videre ud i venstre arm ud til lillefingeren.

Der går ikke nogen anatomisk/fysiologisk nerve fra hjertet til lillefingeren, men når organet kollapser og giver smerte, så opstår der også smerte langs hjertemeridianen og for os er det det virkelige bevis på at meridianerne eksisterer, og at der er en forbindelse mellem det synlige/beviselige og det usynlige/skjulte.

6. hypotese "Neuromuskulære- organstyrede energisystem".

Dette system arbejder igennem nervesystemet, hvor en stimulus af refleksområde på fodens muskeltilhæftningspunkter på knoglerne (hvor senerne slutter/begynder), vandrer igennem muskelsækkens overflade op til CNS, hvor det derfra frigiver morfinlignende stoffer til blodbanen.

Der findes ca. 16 morfinlignende stoffer som kan frigives i forskellige situationer som kroppen kan komme ud for. Smerte af blid og voldsom karakter eller stress.

På fodens tilhæftningspunkter findes der nervefølsomme områder der kan stimuleres og kaldes derfor for "Trigger Points" = udløser punkter, forkortet TP.

Ved at fiksere et ensartet tryk (sedativt akupressurtryk), sker der irritation i punktet der så derfra aktiverer nerveimpulsens strømvandring via muskelsækkens overflade til CNS.

Der findes på nuværende tidspunkt 42 organstyrede muskler der spiller ind på de indre organers tilstand og funktion.

F.eks. hvis du stimulerer musculus peroneus brevis’ TP., som har tilhæftning på mellem-fodsknoglen nr. 5 ved lilletåen, så aktiverer du også urinblæren samt urinblæremeridianen, det såkaldte "funktions-kredsløb".

7. hypotese "Via føle-berøringsnerver".

På hudens overflade findes adskillige tusinde føle-, og berøringsnerver, der er målrettet på en sådan måde at de venter på at få indtryk udefra. På overfladen findes bl.a. tryk-, og berøringsnerver, smertereceptorer samt varme- og kuldereceptorer. Muligvis kan der den vej igennem, via stimuli på reflekspunktet på foden ske en forbindelse via nervesystemet til CNS.

De fleste receptorer er koncentreret ved læberne, fingerspidserne, tæerne, foden og tunge-spids.

Måske virker disse receptorer mere ind på velbefindende/psykiske plan. Da klimaforandringer påvirker vores psyke med ydre påvirkninger f. eks. kulde, varme, vind, fugt osv., synes vi det er nærliggende, at zoneterapibehandlingen ved denne form for berøring virker på klientens nervesystem, og derigennem ind på klientens psykiske og emotionelle velbefindende.

Ændres denne psykisk velbefindende tilstand ved omsorg og ”berøring” til det bedre, så stimuleres de indre organer også og derved er grobunden langt for "Sund sjæl-sund krop".

8. hypotese "Via ”æterlegemet” det elektromagnetiske spændingsfelt".

Fra Tibet, Nepal og andre steder i Østen ved man at der på kroppens overflade findes et elektromagnetisk spændingsfelt. På elværkerne kalder ingeniørerne disse for coronar-udladninger, der kan blive synlige, på især de store strømførende kabler som hænger i luften.

Det har fået mange navne i tidens løb. Man kan vælger at kalde det ”æterlegemet”. Kroppens æterforsyning er med til at beskytte for udefra kommende patogene faktorer.

Ved f.eks. indtrædelse af døden, slipper æterlegemet kroppen. Den er overgang fra det fysiske (huden) og ikke fysiske (spændingsfeltet). Æterlegemet er med til at holde cellerne og den anatomiske/fysiologiske struktur på plads.

Da man som behandler også selv har et spændingsfelt fra egen krop, så er det muligt at behandleren virker som en forstærket katalysator for en svækket klient. Det at behandleren også svinger sammen med klienten, kan jo give bedre resultater i behandlingen. I nogle tilfælde kan behandleren også tage energi fra klienten. Mere om dette senere.