100% æterisk oile

Oplev ægte velvære med 100% æteriske olier fra Indien, nøje udvalgt og håndpakket af Dig i Centrum. Perfekt til aromaterapi, disse olier er designet til at lindre både fysiske og psykiske symptomer. Skab en fordybende atmosfære i din sauna eller duftlampe med vores naturlige dufte. de findes i 10, 30 og 100 ml

preload spinner

100% æteriske olier håndpakket hos Dig i Centrum i Klippinge Danmark oprindelsesland Indien.

Meget velegnet til saunagus og duftlamper.

Brugsanvisning og forholdsregler:

Anvendes i duftlamper, saunagus, massageolier/creme, badeolier og badesalte m.m.
Må aldrig anvendes/indtages ufortyndet.
Undgå kontakt med øjne, slimhinder og hud pga. risiko for irritation/overfølsomhed.

Fare: Brandfarlig væske og damp. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
Meget giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge. Fremkald IKKE opkastning. VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.

Olierne har et naturligt indhold af deklarationspligtige parfumestoffer.

Opbevaring:

Tillukket, samt utilgængeligt for børn.